Waarom de kap van de Groene Delle zo’n slecht idee is

In de commissie Leefmilieu verdedigde Vlaams parlementslid Kim De Witte (PVDA) een resolutie om de Groene Delle intact te laten blijven, tegen het plan van de Vlaamse regering om 23 hectare te kappen. Kim De Witte gaf de volgende redenen waarom de kap van de Groene Delle zo’n slecht idee is.

“Omdat dit een belangrijk natuurgebied is”

Grondwater. De Groene Delle bestaat uit een geheel van vennen, broekenbossen, beekvalleien en sponzige bodems. Waterrijke gebieden zijn zeldzaam. De laatste vijftig jaar is er meer dan 180.000 hectare aan wetland en moerasgebied in Vlaanderen verloren gegaan. In het plan van de Vlaamse regering wordt er compensatie voorzien, maar er verdwijnt elders geen beton, wel landbouwgrond. De compensatie die de Vlaamse regering voorziet is onvolledig. Er komt dus verharding bij, met alle negatieve gevolgen van dien voor ons grondwaterpeil.

Klimaatverandering. Veengebieden en moerassen zijn hotspots voor koolstofopslag. Het Milieueffectenrapport over de kap van de Groene Delle vermeldt de woorden ‘klimaat’ en ‘CO2’ niet. Het rapport dateert uit 2014, dus voor de Vlaamse regering in Parijs de belofte maakte om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen. Als je dit vengebied nu verhardt, dan ben je de CO2-opslag kwijt.

Biodiversiteit. Meer dan 90 procent van de oppervlakte van de Groene Delle is waardevolle tot zeer waardevolle natuur. De zuurminnende eikenbossen zijn meer dan 100 jaar oud. Daarnaast is er berkenheide, trilveen, oerven, elzenbroekbos. Het Milieueffectenrapport geeft zelf aan dat een compensatie van die oude bossen heel moeilijk zal zijn. Naast bijzondere flora is er ook bijzondere fauna: de boomkikker, Europees beschermd, verschillende zeldzame libellen en – last but not least – de Groene Delle maakt deel uit van het jachtgebied van de wolvenfamilie, die zich terug in Limburg gevestigd heeft.

Verbindingsfunctie. De Groene Delle verbindt de natuur in het vijvergebied van Midden-Limburg.

Een verbindingsfunctie die expliciet wordt vastgesteld in het Milieueffectenrapport. Het stuk dat de Vlaamse regering wil kappen ligt tussen de Demervallei en de Laambeek vijvergebieden, die beiden zijn aangeduid als essentiële gebieden voor de instandhouding van de zuurminnende eikenbossen.

Samengevat: de ouderdom, de diversiteit, de verbindingsfunctie maakt dat compensatie enkel op zééér lange termijn realiseerbaar is. Specialisten spreken van minstens 50 jaar voor de natuur die je elders ontwikkelt, evenwaardig zal zijn. In tijden van snelle klimaatopwarming en toenemende droogte hebben we geen 50 jaar.

“Omdat er tal van alternatieven zijn voor industrie in Limburg”

De ministers Zuhal Demir (N-VA) en Hilde Crevits (CD&V) zeggen zelf dat er nog heel wat bedrijventerreinen beschikbaar is langs het Albertkanaal in Limburg. Het gaat onder meer over:

  • het industrieterrein Genk-Zuid-Kaatsbeek, met 11 hectare langs het kanaal en 27,3 hectare beschikbaar terrein net ernaast
  • de site Lanaken-Lanaken met 10 hectare langs het kanaal
  • de site Zolder-Lummen (de vroegere Dossche site) met 7,5 hectare langs het kanaal.

In totaal gaat het dus om bijna 30 hectare direct beschikbaar bedrijventerrein aan het Albertkanaal, met mogelijkheid om te laden en lossen over het water. Dat is meer dan de oppervlakte die de Vlaamse regering nu wil wegkappen in De Groene Delle (23 ha).

Op de site Genk-Zuid-Kaatsbeek is er 38,3 hectare beschikbaar in totaal, voor het geval we een ‘middelgrote internationale speler, type distributiecentrum’ zouden vinden, waarnaar men op zoek is voor de site Zolder-Lummen Zuid. De site ligt bovendien op drie kilometer van de E313 en van de E314. Er is een gloednieuwe aanlegkade. Dat is dus een toplocatie. Bijna twee keer zo groot als het stuk dat de Vlaamse regering nu wil kappen. Daarnaast is er in Limburg nog meer dan 3.000 ha aan onbebouwde industriegrond, waarvan 600 ha ‘actief aanbod’, waar bedrijven zich NU meteen kunnen vestigen.

Samengevat: als er een ‘Europees distributiecentrum’ gevonden zou worden, dan hebben we plaats genoeg. In Genk, in Lummen, in Lanaken. Langs het Albertkanaal. Het feit is dat er nog geen enkele speler is die heeft laten weten zich hier te willen vestigen. Het scenario van het Ferrarisbos in Wilrijk te Antwerpen herhaalt zich. Na de kap van dat waardevol bos bleek dat er geen interesse was voor de ontwikkeling van dit industrieterrein. Al jarenlang is dat nu een dwaze parking.

“De mensen pikken dit niet meer”

De PVDA organiseert al wekenlang wandelingen in het gebied. Om de mensen de pracht en praal van dit stuk natuur te leren kennen. Afgelopen zondag waren er 40 wandelaars. In groepjes, met social distancing werden ze onder leiding van een gids rondgeleid door het bos. Iedereen is verbouwereerd over het idee dat dit stuk natuur zou worden gekapt.

Er heeft zich een breed front ontwikkeld tegen de kap. Het Actiefront ‘De Groene Delle’, dat 35.000 handtekeningen heeft verzameld. Grootouders voor het Klimaat, Bond Beter Leefmilieu, Bos+, Greenpeace, Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen, WWF hebben allemaal bezwaar ingediend. Maar liefst 3.200 burgers hebben via de PVDA een bezwaarschrift ingediend.

De Boerenbond verzet zich tegen de plannen, omdat de gedeeltelijke compensatie ten koste is van landbouwgrond. En zelfs de werkgevers zijn verdeeld over het idee van de kap: UNIZO liet vorige week weten dat dit plan anno 2020 geen goed idee is, zeker niet wanneer er nog zoveel industrieterrein beschikbaar is in onze provincie.

Om de bovenstaande redenen is het geen goed idee om 23 hectare natuurgebied te kappen in de Groene Delle. De PVDA zal het verder tegen deze kap verder zetten in de komende weken, via de bezwaarschriften, de wandelingen doorheen het gebied en de nieuwe acties die we op poten zetten.