Skip to content

PVDA voert actie voor behoud Kauliller bossen

PVDA voert actie voor behoud Kauliller bossen

De gemeente Bocholt staat op het punt haar fiat te geven aan het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), waardoor zo’n 300 ha natuur en landbouwgrond herbestemd wordt en 136 ha waardevol bos definitief opgeofferd wordt voor zandwinning. “Deze ontbossing is onaanvaardbaar”, zegt Kim De Witte, Vlaams volksvertegenwoordiger van de PVDA. “Deze industriële ontginning is niet aangewezen in het licht van de nakende betonstop, het grote droogteprobleem en de Parijse klimaatafspraken. Er werden meer dan 4.000 bezwaarschriften ingediend. De gemeente moet die bezwaren serieus nemen en haar plannen voor de ontginning definitief opbergen.”

Het grondgebied dat geïndustrialiseerd dreigt te worden, is vijf keer zo groot als de Groene Delle in Hasselt, dat na massaal protest gered werd. “Dit dossier overstijgt de bevoegdheid van het gemeentebestuur van Bocholt omdat de impact van de kap en van de zandwinning de gemeentelijke grenzen duidelijk overschrijdt. Voormalig minister van Leefmilieu Schauvliege droeg in 2019 haar bevoegdheid over aan de gemeente Bocholt. Ik heb over deze vreemde gang van zaken vragen gesteld in het Vlaams parlement aan minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA)”, aldus De Witte.

Het bos is van grote waarde in de strijd tegen klimaatverandering, CO2-opslag, biodiversiteit en de waterhuishouding in de regio. Gedurende 30 jaar wil men in Kaulille miljoenen tonnen zand afgraven. Al die tijd zullen dagelijks honderden vrachtwagens vanuit Kaulille via Hamont, Pelt, Peer en Bree dat zand afvoeren. De Witte vervolgt: “De huidige plannen zijn funest voor het milieu en de leefbaarheid in Kaulille en omstreken. Aan Zuhal Demir heb ik ook vragen gesteld over de ecologische impact van de boskap en de zandwinning en op het grondwaterpeil. Het verlies aan biodiversiteit dat met de ontginning gepaard gaat is alvast onomkeerbaar.”

Ondanks het ecologische belang van de bossen, blijft de gemeente Bocholt volhouden hoe belangrijk het wel is dat de zandwinning geld opbrengt om haar financiële problemen op te lossen. De gemeente, nv Kaulindus, eigenaar van de oude PRB gronden, en Kempische Zandgroeven Winters schenken veel aandacht aan de herbestemming nadat het zand gedolven is. Die plannen zouden ecologisch zijn, goed voor tewerkstelling, voor recreatie, ….  “Maar hoe geloofwaardig is dit als we zien dat nv Kaulindus nu al 30 jaar de afspraak om te saneren niet is nagekomen en Kempische Zandgroeven Winters een andere put, bij de Kettingbrug, veel te diep en zwaar vervuild heeft achtergelaten? Wie zal die herbestemming financieren? Wat is het kostenplaatje voor de gemeenschap en wie wordt er uiteindelijk beter van?”, vraagt Kim De Witte zich af.

Het openbaar onderzoek naar de herbestemmingsplannen (RUP) liep af op 17 januari 2021. Bocholt kreeg 4.279 bewaarschriften van bezorgde burgers binnen tegen de plannen voor de zandontginning. De gemeente heeft nog maar een week de tijd om het advies van de Gecoro (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) over die bezwaarschriften in te winnen. Alles wijst erop dat ze deze belangrijke stap in de procedure willen overslaan. “Wij willen nu de druk opvoeren op de gemeente. Die moet de bezwaarschiften en de bezorgdheden van de burgers en actiegroepen serieus nemen. Wij eisen dat als natuur beschermd gebied, behouden blijft. Daardoor komt één derde (Achterste Hostie) van het plangebied niet langer in aanmerking om ontgonnen te worden. Het prachtig begroeide, oude industriegebied - nu nog privaat bezit - moet publieke eigendom worden, zodat die bossen hun natuurfunctie kunnen behouden en toegankelijk worden. De Kauliller bossen moeten blijven, ze zijn te waardevol om op te offeren voor winst”, besluit De Witte.